توری فیکس

این نوع توری برای پنجره های بکار میرود که لولایی هستند و دارای لبه توری خور نیستند و مجبور به گذاشتن توری ثابت هستند بکار می رود.