مشجر

شیشه مشجر برفی

شیشه ای است به صورت مات با گرمای متفاوت تولید می شود و در مکانهایی استفده می ود که احتیاج به عبور نور هست ولی نیاز به دیه شده سمت دیگر آن نیست استفاده می شود