ساده

شیشه ساده

این نوع شیشه از دو جداره شیشه فلوت ساده تشکیل شده است .