رنگی

شیشه دوجداره رنگی

این نوع شیشه از یک جداره رنگی و یک جداره ساده تشکیل شده است.